ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost XPlace Services s.r.o., IČO 11985976, se sídlem Hradčanské nám. 56/16, Praha 1 – Hradčany 119 02 (dále jen „Správce“), je právnickou osobou poskytující služby spočívající v nabídce nemovitostí k pronájmu a zprostředkování uzavření nájemní smlouvy. Za účelem poskytování služeb a provozu webových stránek dochází ke zpracování osobních údajů jiných osob Správcem.

Účelem těchto zásad je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, za jakým účelem, koho se týkají a jaké práva a povinnosti jsou s touto činností spojeny v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

ZÁKLADNÍ POJMY

1. OSOBNÍ ÚDAJE: Osobními údaji se rozumí veškeré informace o fyzické osobě, na základě kterých ji lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. ZPRACOVÁNÍ: Zpracováním osobních údajůse rozumíjakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

3. SPRÁVCE:Správcem se rozumí jakýkoliv subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Správce nezpracovává osobní údaje prostřednictvím zpracovatele.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4. Správce získává osobní údaje především prostřednictvím svých webových stránek, poptávkových formulářů a elektronického, telefonního, osobního či jiného kontaktu.

5. Správce zpracovává kontaktní údaje zájemců o jím poskytované služby, které mu zájemci sdělí prostřednictvím poptávkového formuláře nebo jiné formy kontaktování. Jedná se zejména o jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. Dochází ke zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – jednání o smlouvě a plnění smlouvy. Pokud mezi Správcem a zájemcem nedojde k navázání další spolupráce, osobní údaje budou uchovány pouze po dobu nezbytnou ke zpracování poptávky, nestanoví-li právní předpisy dobu delší.

6. V případě uzavření nájemní smlouvy Správce zpracovává osobní údaje nájemce, kterému mu nájemce sdělí v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy. Jedná se zejména o jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, číslo bankovního účtu, rodné číslo či číslo identifikačního průkazu. Dochází ke o zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – jednání o smlouvě a plnění smlouvy. Osobní údaje budou uchovány po dobu 10 let od posledního poskytnutí služby Správcem, nestanoví-li právní předpisy dobu delší.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

7. K osobním údajům má přístup Správce a v nezbytném rozsahu též osoby, jejichž prostřednictvím Správce poskytuje své služby, zejména jeho účetní a daňoví poradci, auditoři, realitní makléři, marketingoví poradci a další spolupracující osoby, které se podílejí na činnosti Správce, a dále státní orgány za účelem plnění zákonných povinností.

8. Osobní údaje nejsou poskytovány osobám ze zemí mimo EU a EHP.

PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE

9. Při zpracování osobních údajů se Správce řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

10. Správce s osobními údaji nakládá s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přiměřeným a relevantním způsobem, v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu.

11. Osobní údaje jsou Správcem zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které zajišťují ochranu před jejich neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

PRÁVA DOTČENÝCH OSOB

12. Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, je oprávněna obrátit se na Správce a požadovat informace o zpracovávaných osobních údajích týkajících se její osoby, vyžádat si k těmto údajům přístup, změnit poskytnuté osobní údaje a požadovat omezení jejich zpracování nebo výmaz.

13. PRÁVO NA INFORMACE A PŘÍSTUP: Každý má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se týkají jeho osoby, a pokud ano, má právo na přístup k těmto osobním údajům a informacím o jejich zpracování.

14. PRÁVO NA OPRAVU: Každý, jehož osobní údaje jsou Správcem zpracovány, má právo žádat opravu nepřesností nebo doplnění osobních údajů.

15. PRÁVO NA VÝMAZ: Každý, jehož osobní údaje jsou Správcem zpracovány, má právo požadovat jejich výmaz. Správce provede výmaz bez zbytečného odkladu, pokud jsou splněny předpoklady dle Nařízení.

16. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ: V případech stanovených v Nařízení má každý, jehož osobní údaje jsou Správcem zpracovány, právo požadovat omezení jejich zpracování.

17. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST: V případech stanovených v Nařízení má každý, jehož osobní údaje jsou Správcem zpracovány, právo na poskytnutí výpisu zpracovávaných osobních údajů a jejich poskytnutí jinému správci či zpracovateli za podmínek stanovených v Nařízení.

18. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ: Za podmínek stanovených v Nařízení má každý, jehož osobní údaje jsou správcem zpracovány, právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19. V případě jakýchkoliv dotazů, požadavků nebo připomínek ohledně zpracování osobních údajů Správcem můžete využít e-mailovou adresu gdpr@xplace.cz

20. V případě nesouhlasu se zpracováním osobních údajů Správcem můžete též podat podnět nebo stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

21. Správce neprovádí automatizované rozhodování ani profilování. Případné zavedení těchto postupů Správce oznámí a provede v souladu s Nařízením.

22. Správce je oprávněn tyto zásady kdykoliv jednostranně změnit.

Reset password

Zadejte svou e-mailovou adresu a my vám zašleme odkaz pro změnu hesla.